Objecte

S’han publicat al DOGV les ajudes de la Conselleria d’Economia Sostenible,Sectors Productius, Comerç i Treball per a la consolidació de l’ocupació autònoma de la CV a l’exercici 2017.

Ajudes destinades a finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de les treballadores i treballadors autònoms o per compte propi de la Comunitat Valenciana.

Persones beneficiàries

Persones físiques treballadores per compte propi o autònoms que:

  • Estiguen donats d’alta en el RETA per compte propi o autònoms de la SS.
  • Complir al 2017 període de cotització mínim de 3 anys i màxim de 5 anys ininterromputs. (Autònoms que hagen iniciat activitat entre els anys 2012-2014 fins al 2017 de forma ininterrompuda.)
  • No tindre treballadores ni treballadors.

Quantia de l’Ajuda

Serà com a màxim la suma de les quotes mensuals que s’abonen al RETA durant l’any natural 2017.

Excloses les quanties corresponents a la protecció per IT, la cotització al sistema específic de protecció per cessament d’activitat i la de contingències per accident de treball i malaltia professional.

 

 

Termini de presentació

El termini de presentacions de sol·licituds serà fins al 11 d’octubre del 2017.

Les sol·licituds es formularan per mitjà dels models oficials disponibles en la Seu Electrónica de GV htpp://sede.gva.es.

activitats excluides i excepcions

No poden ser beneficiàries les persones en que concórrega alguna de les circumstàncies següents:

  • No estar al corrent en les obligacions tributaries o davant la SS.
  • Haver sigut sancionat en via administrativa en els 2 anys anteriors.
  • Exercir alguna activitat compresa en la secció segona de l’annex I del Reial decret legislatiu 1175/1990 de 28 de setembre, on s’aproven les tarifes i la instrucció de l’IAE.
  • Les persones incloses en l’article 305.2 del Reial decret legislatiu 8/2015 de 30 d’octubre: “No estaran compresos en el sistema de la SS els socis, siguen o no administradors, de societats de capital l’objecte social de la qual no estiga constituït per l’exercici d’activitats empresarials o professionals, sinó per la mera administració del patrimoni dels socis ”
  • Haver sigut subjecte de resolució de reintegrament de subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma, consistents en la subvenció de quotes a la SS, en els 4 anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.
  • Les persones treballadores autònoms que els seus rendiments net d’activitats obtinguts durant l’any 2016 siguen superiors a 3 vegades l’import de la base mínima de cotització de les persones treballadores que es corresponga per edat en còmput anual.

 

Normativa

Ordre 15/2017 de 20 de juliol de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’estableix el procediment de concessió de les ajudes del Programa de foment del treball autònom a la CV.

 

Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral , per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la SS, dins del Programa de Foment del Treball Autònom a la CV.

 

 

Més Informació

ajuntament de silla

AFIC Silla

C/ Pl. Poble, 1 46460 – Silla

Tel. 96 120 01 16 – 96 121 97 95

Mail: ades@silla.es

 

 

 

NOTA: Aquesta circular és un resum. En qualsevol cas la versió vàlida és la Resolució de 21 de setembre de 2017 publicada en el DOGV núm.8135 del 26 de setembre de 2017.