Mostrando los resultados de 1 a 10 de 335

19-12-2017 Cuarta sessió formativa Escola Comerç de Proximitat: Visual Merchandising

Dissenyar l'escenari perfecte a l'establiment on el client descobrirà l'experiència que li ofereixes. Qüestionar-te l'ordre i l'organització actual del teu establiment i descobrir noves opcions.

24-11-2017 BLACK FRIDAY 2017

Els comerços de Silla celebren el 24 de novembre el Black Friday. Una jornada on nombrosos comerços del poble ens oferiran uns fantastics descomptes per a que anem preparant les compres de Nadal

27-09-2017 CONVOCATORIA D'AJUDES PER ALS AUTÒNOMS

Objecte

S’han publicat al DOGV les ajudes de la Conselleria d’Economia Sostenible,Sectors Productius, Comerç i Treball per a la consolidació de l’ocupació autònoma de la CV a l’exercici 2017.

Ajudes destinades a finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de les treballadores i treballadors autònoms o per compte propi de la Comunitat Valenciana.

Persones beneficiàries

Persones físiques treballadores per compte propi o autònoms que:

 • Estiguen donats d’alta en el RETA per compte propi o autònoms de la SS.
 • Complir al 2017 període de cotització mínim de 3 anys i màxim de 5 anys ininterromputs. (Autònoms que hagen iniciat activitat entre els anys 2012-2014 fins al 2017 de forma ininterrompuda.)
 • No tindre treballadores ni treballadors.

Quantia de l’Ajuda

Serà com a màxim la suma de les quotes mensuals que s’abonen al RETA durant l’any natural 2017.

Excloses les quanties corresponents a la protecció per IT, la cotització al sistema específic de protecció per cessament d’activitat i la de contingències per accident de treball i malaltia professional.

 

 

Termini de presentació

El termini de presentacions de sol·licituds serà fins al 11 d’octubre del 2017.

Les sol·licituds es formularan per mitjà dels models oficials disponibles en la Seu Electrónica de GV htpp://sede.gva.es.

activitats excluides i excepcions

No poden ser beneficiàries les persones en que concórrega alguna de les circumstàncies següents:

 • No estar al corrent en les obligacions tributaries o davant la SS.
 • Haver sigut sancionat en via administrativa en els 2 anys anteriors.
 • Exercir alguna activitat compresa en la secció segona de l’annex I del Reial decret legislatiu 1175/1990 de 28 de setembre, on s’aproven les tarifes i la instrucció de l’IAE.
 • Les persones incloses en l’article 305.2 del Reial decret legislatiu 8/2015 de 30 d’octubre: “No estaran compresos en el sistema de la SS els socis, siguen o no administradors, de societats de capital l’objecte social de la qual no estiga constituït per l’exercici d’activitats empresarials o professionals, sinó per la mera administració del patrimoni dels socis ”
 • Haver sigut subjecte de resolució de reintegrament de subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma, consistents en la subvenció de quotes a la SS, en els 4 anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.
 • Les persones treballadores autònoms que els seus rendiments net d’activitats obtinguts durant l’any 2016 siguen superiors a 3 vegades l’import de la base mínima de cotització de les persones treballadores que es corresponga per edat en còmput anual.

 

Normativa

Ordre 15/2017 de 20 de juliol de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’estableix el procediment de concessió de les ajudes del Programa de foment del treball autònom a la CV.

 

Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral , per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la SS, dins del Programa de Foment del Treball Autònom a la CV.

 

 

Més Informació

ajuntament de silla

AFIC Silla

C/ Pl. Poble, 1 46460 – Silla

Tel. 96 120 01 16 – 96 121 97 95

Mail: ades@silla.es

 

 

 

NOTA: Aquesta circular és un resum. En qualsevol cas la versió vàlida és la Resolució de 21 de setembre de 2017 publicada en el DOGV núm.8135 del 26 de setembre de 2017.

 

11-08-2017 El Ayuntamiento de Silla consigue 663.401,76 euros del Servef para dar trabajo a los jóvenes,

Una de les prioritats de l’Ajuntament de Silla eé oferir als joves alternatives laborals, i facilitar l’adquisició d’experiència laboral, per la qual cosa ha apostat de forma decidida pel programa AVALEM JOVES del SERVEF, fins a aconseguir 663.401,76 euros de subvenció del Servef i ser el primer municipi per nombre d’habitants que destina a aquest fi.

Hui l’Alcalde de Silla, Vicente Zaragoza, també com a responsable d’Ocupació, ha donat la benvinguda als 42 joves que s’incorporen el dia 28 de juliol a l’Ajuntament per un període d’un any. L’alcalde ha ressaltat que és un fet històric per aquest municipi, que tants joves de tan diversa formació i experiència s’incorporen a treballar a l’Ajuntament amb un contracte d’un any, Cal que l’Administració faça aquest gran esforç per donar oportunitats laborals als joves i posar en valor el seu talent. A més els joves comptaran amb una tutora laboral per millorar la seua empleabilitat, fomentar les seus habilitats i aconseguir la seua posterior inserció laboral en les empreses.

Els joves treballadors cobriran llocs en les diferents àrees de gestió municipal: serveis social, animació ciutadana, policia local, medi ambient, normalització lingüística, promoció econòmica, joventut, educació i atenció al ciutadà.

Els perfils professionals son variats dels quals 12 llocs seran per a titulats i 30 per oficis. Entre les titulacions s’incorporen: periodistes, arquitectes, professors, psicòlegs, administració i direcció d’empreses, Dret, cicles formatius d’administració i finances, animació sociocultural i turisme. El personal d’oficis cobriran els llocs de jardiners, obrers, conserges, ajudants d’electricistes i personal de neteja

Aquesta iniciativa mostra el compromís de Corporació local pels joves, l’ocupació i la millora de la realitat social.

29-06-2017 RUTA DE LA TAPA. SILLA 2017

Els propers dies 30 de juny, 1 i 2 de juliol, i 7,8 i 9 de juliol, Silla celebra la ja tradicional Ruta de la Tapa. Enguany deixa´t sorpendre a la nostra Ruta, a més de sabors tindrem regals directes i molta animació. Més informació en xarxes socials i futllet de la ruta.

13-06-2017 PROGRAMA CHECKING COMERÇ

Programa Checking Comerç. Una iniciativa de l´Ajuntament de Silla, Mancomunitat de l´Horta Sud i AESI, per ajudar a la millora de la gestió del comerç i serveis de Silla

10-06-2017 III FIRA OUTLET

23-05-2017 Programa d'Ajudes a Pimes en matèria de comerç, consum i artesania 2017

Objecte

Convocar, per a 2017, les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania:

 

 • EMPRENEM COMERÇ
 • AVALEM COMERÇ
 • AVALEM ARTESANIA

 

 

I – EMPRENEM COMERÇ

Establiment comercial amb un nou titular o de la implantació d’una activitat comercial en un local en què, amb anterioritat, s’haja exercit activitat econòmica. L’establiment haurà, si és el cas, obrir-se al públic entre l’1 de febrer i el 30 de setembre de 2017

 

El límit de subvenció a concedir per sol·licitant serà de 10.000,00 euros, sense que les despeses de lloguer superen els 5.000,00 euros.

 

beneficiaris

Les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades de pimes, que no siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns,o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia i que exercisquen o hagen d’exercir l’activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats següents de la Secció Primera, Divisió 6, de l’impost d’Activitats Econòmiques segons el Reial Decret Llei 1175/1991, de 28 de setembre (BOE 234, 29.09.1990): Agrupació 64 excepte el grup 646 i l’epígraf 647.5 i Agrupació 65 excepte l’epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

Accions susceptibles de suport

– Estudis de viabilitat i factibilitat comercial.

– Despeses de gestoria, notaria i registres necessaris per a la constitució de l’empresa o per a l’inici de l’activitat en l’establiment comercial i, a més, si és el cas, en línia.

– Despeses de traspàs, únicament del local, satisfetes a l’anterior titular, que haurà d’haver-se formalitzat en l’exercici en què es convoque l’ajuda.

– Despeses de lloguer de local meritades des de l’1 de febrer fins al 30 de setembre de l’exercici en què es convoque l’ajuda.

 

NOTA: En cap cas seran susceptibles de suport les activitats de reparació i manteniment.

 

II – AVALEM COMERÇ

El límit de l’ajuda per sol·licitant serà de 20.000,00 euros.

 

beneficiaris

Les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades de pimes, que no siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns,o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia i que exercisquen o hagen d’exercir l’activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats següents de la Secció Primera, Divisió 6, de l’impost d’Activitats Econòmiques segons el Reial Decret Llei 1175/1991, de 28 de setembre (BOE 234, 29.09.1990): Agrupació 64 excepte el grup 646 i l’epígraf 647.5 i Agrupació 65 excepte l’epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

 

Accions susceptibles de suport

Es consideraran susceptibles de suport les inversions en equipament per a l’establiment comercial, sempre que la inversió aprovada no siga inferior a 3.000,00 euros.

 

NOTA: No es considerarà susceptible de suport l’adquisició de programes i aplicacions informàtiques ni la creació de pàgines web, llevat que el seu fi siga la d’implantar la venda en línia vinculada al mateix establiment comercial.

 

 

III- AVALEM ARTESANIA

Límit de l’ajuda per sol·licitant serà de 5.000,00 euros

beneficiaris

Les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades de pimes, que no siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns,o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia, i que estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DCA) degudament actualitzat i expedit per la Generalitat o document equivalent emés per una administració pública que acredite la seua condició d’artesà

 

Accions susceptibles de suport

– Assistència a certàmens firals d’artesania d’àmbit provincial,autonòmic o superior, aspecte aquest que serà acreditat per l’organisme organitzador. Es consideraran susceptibles de suport les despeses de lloguer de sòl i estand, decoració i retolació d’aquest.

– Confecció i edició de catàlegs de producte, en qualsevol suport, inclòs el cost de l’allotjament en el web, si és el cas.

– Accions de promoció de producte, a través de qualsevol mitjà promocional.

– Assistència a cursos especialitzats de formació en disseny, qualitat i especialització en el seu ofici, segons la seua activitat artesana, organitzat per entitats formatives, independentment del lloc en què es realitzen. Es consideren susceptibles de suport únicament les despeses de matrícula i altres conceptes generats per l’entitat organitzadora

 

Més Informació

 

AFIC- ajuntament de silla Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

C/ CASTELL, S/N 46460 – Silla C/ de Castan Tobeñas, 77, 46018 València

Tel. 96 121 97 95 Tel. 96 386 60 00

 

 

 

 
 

NOTA: Aquesta circular és un resum. En qualsevol cas la versió vàlida és ORDRE 14/2016, de 5 d’agost, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesanía i la RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2017, del director general de Comerç i Consum, per la qual es convoquen les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a l’exercici 2017